Súťaž / vyhlásenie

 

Děkujeme za vaši účast v letní soutěži Bydlím s LAVMI a také děkujeme za spoustu krásných fotek, které jste nám zaslali.
Celkem podmínky soutěže splnilo 31 lidí a tedy jsou 3 výherci.

Všem, kteří nevyhráli děkujeme za nadšení pro LAVMI i pro hru a třeba to vyjde příště!

Výherci:

             Klára Žatkuliaková
             Eva Polášková
             Petr Šrejma
       


Výherce budeme kontaktovat.

 

 


Soutěžní podmínky

Marketingová znalostní soutěž bez losování
Bydlím s LAVMI

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost Kreativní prostor LAVMI., IČ 248 40 629, DIČ CZ 248 40 629, sídlem Praha 1, Zlatnická 12, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 179280 (dále jen „LAVMI“) organizuje v termínu

od 0:00 hodin dne 5. 8. 2021
do 23:59 hodin dne 31. 8. 2021

Marketingovou znalostní soutěž bez losování zvanou „Bydlím s LAVMI“  (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže.

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1. Každá fyzická osoba starší 18-ti let (dále jen „Účastník“), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména nikoliv však výlučně:
Je plně svéprávná a plně způsobilá k právním jednáním;
Odešle na uvedenou e-mailovou adresu: dtp@lavmi.cz minimálně jednu refereční fotografii místnosti, vytapetovanou LAVMI tapetami. Vícenásobná účast v této Soutěži není možná;
Sdělí LAVMI své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, email;
Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k LAVMI, jakož i k osobám s LAVMI personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
2.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:
Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace;

2.3. V případě vyloučení Účastníka nemá tento Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

3.1. Každý desátý účastník, tedy (10. v pořadí došlé registrace, 20. v pořadí, 30. v pořadí atd.), který odešle v Době konání na uvedenou e-mailovou adresu: dtp@lavmi.cz minimálně jednu refereční fotografii místnosti, vytapetovanou LAVMI tapetami (dále jen „Odeslání“) a registruje se, bude mít možnost získat nepeněžitou výhru (dále jen „Produkt“) – 1 ks LAVMI polštář dle vlastního výběru. Výhercem může být pouze účastník, který odeslal refereční fotografii(e) a splní podmínky Soutěže, přičemž tím, že odešle fotografie na příslušný e-mail, potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži a hodlá se jí účastnit.

4. CENY V SOUTĚŽI

4.1 Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující: Produkt
4.2. LAVMI vyhodnotí dne 1. 9. 2021, do 23:59 hodin po Době konání ve svém sídle došlé referenční fotografie a pořadí registrace, a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech.

4.3. Výhercem se stává Účastník Soutěže, který splnil podmínky této Soutěže, mj. odeslal refereční fotografie a registroval se v pořadí jako každý desátý.
4.5. LAVMI bude považovat za správné refereční fotografie, stejně jako pořadí došlé registrace, údaj získaný z informačního systému LAVMI.
4.6. LAVMI bude výherce Produktu kontaktovat emailem sděleným Účastníkem v den vyhodnocení Soutěže 1. 9. 2021.
4.7. Nepřevzaté výhry, příp. výhry, které nelze předat výhercům, neboť se zjistí, že nesplnili podmínky Soutěže a/nebo, které se nepodaří doručit výherci, propadají po uplynutí lhůty 2 dnů od vyhlášení výsledků Soutěže LAVMI.
4.8. Cena bude výhercem k vyzvednutí v obchodě Design Store Deelive, Smetanovo nábř. 334/4, Praha 1, nejdříve den po vyhlášení, tedy 2. 9. 2021, kdy si LAVMI vyhrazuje právo provést kontrolu splnění podmínek Soutěže.
4.9. O případném vyřazení ze Soutěže je výherce informován emailem a je mu sdělen důvod jeho vyřazení pověřeným zaměstnancem LAVMI.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Zasláním fotografií a registrací do soutěže dává Účastník LAVMI ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, e-mail za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení LAVMI a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
5.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, e-mail a kontaktní telefon, mohou být použity pro účely propagace LAVMI včetně zasílání obchodních sdělení a LAVMI může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Firma Kreativní prostor LAVMI, s.r.o prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
6.2. LAVMI si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže.

6.3. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník zasláním fotografií a registrací do soutěže vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.
6.4. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně LAVMI. 

 

V Praze, dne 25. 7. 2021

Cz Sk En De